CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH

  • Tháng 08 năm 2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định được chính thức thành lập với vốn điều lệ đăng ký là 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ đồng), tương ứng với 40.000.000 cổ phần phát hành.

  • Ngày 24 tháng 10 năm 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định ban hành Nghị quyết số 03/NQ/ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh vốn điều lệ thành 378.700.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm triệu đồng) theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  • Ngày 04 tháng 12 năm 2013, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305141929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký thay đổi lần thứ 3 với vốn điều lệ là 378.700.000.000đồng (Ba trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm triệu đồng).

 

THÔNG TIN CÔNG BỐ

Tìm hiểu thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tìm hiểu thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT

Tìm hiểu thêm

Đại hội đồng cổ đông

Tìm hiểu thêm

MỘT SỐ DỰ ÁN CỦA GDI

Sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công cho chúng tôi

02873023399
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon